مادر

:

 

‏ ‏

مــــــــادر :

مــــــــادر مــــــــهربــــــــانم ................

روح مــــــــن و روانــــــــم ‏ ‏.......

‏ ‏ تـــــو مهری و صفــــــــایے : فرشــــــــته خــــــــدایے

تــــــــو پاکے و پارســــــــایے ‏ ‏ تــــــــو از،همہ جــــــــدایے

‏ ‏ سنــــــــگ صــــــــبورم تویے منــــــــبع نــــورم تــــــــویے

فــــــــداے نام مــــــــادر = جـــــــان مـــن و بــــــــرادر

/ 0 نظر / 15 بازدید